Nawigacja
e-dziennik Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
WażneOferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 oraz procedura i terminarz rekrutacji.

Wysoką jakość pracy naszej szkoły potwierdzają następujące certyfikaty:Przyznany w oparciu o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych i Edukacyjną Wartość Dodaną (opracowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych) oraz zabezpieczenie właściwego poziomu edukacyjnego, wychowawczego i bezpieczeństwa uczniów
Przyznany za zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia
oraz higienicznych i przyjaznych warunków pracy
Certyfikat uzyskany za udział w programie "Solidarna Szkoła", w którym ponad 100 szkół z całej Polski
realizowało różnorodne działania nawiązujące do ideałów Solidarności
(więcej na ten temat)


Certyfikat uzyskany za zwycięstwo w VIII Radiowym Konkursie Szkół Średnich "SUPERSZKOŁA 2004" (więcej na ten temat)


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Zapewniamy naukę na wysokim poziomie, dzięki doświadczonej i wykształconej kadrze nauczycielskiej oraz dobrze wyposażonym pracowniom, m.in. pracowni komputerowej, komputerowej pracowni języków obcych i multimedialnej pracowni języka angielskiego. Cała szkoła pracuje w lokalnej sieci komputerowej z łączem internetowym 40Mb/s.
Naszym uczniom oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień.
Od szeregu lat zdawalność egzaminu maturalnego jest bliska 100%, a w 2011 roku dokładnie 100% naszych absolwentów zdało maturę (corocznie przystępowali do niej wszyscy uczniowie klas trzecich). Mamy dobrze zaopatrzoną bibliotekę wraz z czytelnią oraz Internetowym Centrum Multimedialno-Informacyjnym. Języki obce nauczane w naszej szkole to: angielski, niemiecki i rosyjski.

Charakterystyka proponowanych klas:

A. KLASA POLITECHNICZNA

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, lubiących eksperymentować, kreatywnych, planujących w przyszłości studia politechniczne (architektura, budownictwo, elektronika, elektromechanika, informatyka, automatyka i robotyka, itp.) lub uniwersyteckie (nauki ścisłe). Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym): matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski.
Młodzież ma także możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wzbogacania wiedzy na zajęciach, wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez uczelnie wyższe.

B. KLASA PRZYRODNICZA

To oferta dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, biologia, farmacja, stomatologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, weterynaria, promocja zdrowia oraz niektórych kierunkach na Akademii Wychowania Fizycznego, jak rehabilitacja i fizjoterapia. Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym): biologia, chemia. W klasie tej uczeń ma możliwość pozyskania dodatkowych wiadomości z matematyki, fizyki w medycynie i edukacji ekologicznej. Uczniowie biorą udział w akcjach i kampaniach prozdrowotnych, warsztatach tematycznych i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie.

C. KLASA HUMANISTYCZNA

Utworzony z myślą o przyszłych studentach kierunków społecznych czyli prawa, socjologii, politologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa, filologii polskiej, historii, europeistyki, administracji.
Profil ten jest propozycją dla uczniów o uzdolnieniach w kierunku nauk humanistycznych i społecznych, chcących lepiej zrozumieć problemy współczesnego świata. Realizowany program ma im pomóc w dalszym rozwijaniu zdolności i wyposażyć w taki zasób wiedzy, aby mogli świadomie, podjąć decyzję o kierunku studiów wyższych, a później z powodzeniem kontynuować naukę.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski, a jako przedmioty uzupełniające proponujemy edukację europejską i edukację prawną.

D. KLASA EKONOMICZNA

Program tego profilu przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych, takich jak ekonomia, administracja, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, stosunki międzynarodowe, logistyka, ochrona środowiska.
Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym): język angielski, matematyka oraz do wyboru: geografia lub biologia. Przedmioty uzupełniające: edukacja ekonomiczna, informatyka w ekonomii. Na zajęciach z przedsiębiorczości uczniowie zapoznają się z problemami gospodarczymi i poznają ich mechanizmy.


Terminarz rekrutacji:

11 kwietnia - 28 czerwca 2016r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
24 - 28 czerwca 2016r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
do 30 czerwca 2016r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 15 lipca 2016r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
do 26 lipca 2016r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
27 lipca 2016r. godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .
do 29 sierpnia 2016r.
Postępowanie uzupełniające.

Kryteria i zasady rekrutacji:

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów.
Rekrutacja kandydatów do Liceum odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

1. Egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 pkt.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego
2) historii i wiedzy o społeczeństwie
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

2. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej - maksymalnie 80 pkt. – z następujących przedmiotów:
KLASA POLITECHNICZNA
- język polski
- matematyka
- fizyka
- informatyka lub język angielski
KLASA PRZYRODNICZA
- język polski
- biologia
- chemia
- fizyka lub matematyka
KLASA HUMANISTYCZNA
- język polski
- język angielski
- historia
- wiedza o społeczeństwie
KLASA EKONOMICZNA
- język polski
- matematyka
- język angielski
- geografia lub biologia

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się następujące przeliczenie:

celujący - 20 punktów
bardzo dobry - 16
dobry - 12
dostateczny - 8
dopuszczający - 2

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.

4. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 13 pkt.

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

Opracowano na podstawie materiałów dostępnych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w dziale Rekrutacja do szkół.


Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w sekretariacie szkoły:
* wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj),
* 2 fotografie
* zaświadczenia o osiągnięciach olimpijskich, konkursowych i sportowych
oraz po ukończeniu gimnazjum:
* świadectwo ukończenia gimnazjum
* zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
* karta zdrowia i szczepień


Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, osobiście lub telefonicznie - nr telefonu (41) 352-13-01

Admin dnia 04.04.2016 Drukuj
Imieniny obchodzą
Roman, Ludomir, Makary
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2021 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.115s
Content