Nawigacja
e-dziennik Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
Rekrutacja
Obowiązuje nowy harmonogram rekrutacji ogłoszony przez Ministerstow Edukacji Narodowej.

Wkrótce zamieścimy szczegółowy terminarz poszczególnych etapów rekrutacji, warunki, wymagane dokumenty oraz sposób ich przekazywania.
4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 oraz regulamin i terminarz rekrutacji


KLASA POLITECHNICZNO-BIZNESOWA

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka lub język angielski.

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia oraz przedmiot uzupełniający fizyka w medycynie.

KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie i język angielski.
W dalszej części artykułu znajdziesz szczegółowe informacje o naszej ofercie, terminarz i kryteria rekrutacji oraz informacje o wymaganych dokumentachPatronka naszej szkoły - Maria Curie-SkłodowskaWysoką jakość pracy naszej szkoły potwierdzają następujące certyfikaty:


Przyznane przez portal Perspektywy w oparciu o wyniki z egzaminów maturalnych.
Certyfikat potwierdza bardzo dobrą jakość i efektywność pracy szkoły w kontekście egzaminu maturalnego.
To sukces z którego możemy być i jesteśmy dumni.

Przyznany w oparciu o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych i Edukacyjną Wartość Dodaną (opracowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych)
oraz zabezpieczenie właściwego poziomu edukacyjnego, wychowawczego i bezpieczeństwa uczniów
Przyznawany przez Instytut Badania Marki instytucjom publicznym o najwyższej reputacji rynkowej i niepodważalnym zaufaniu społecznym
Przyznany za zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia
oraz higienicznych i przyjaznych warunków pracy
Certyfikat uzyskany za udział w programie "Solidarna Szkoła", w którym ponad 100 szkół z całej Polski
realizowało różnorodne działania nawiązujące do ideałów Solidarności
(więcej na ten temat)


Certyfikat uzyskany za zwycięstwo w VIII Radiowym Konkursie Szkół Średnich "SUPERSZKOŁA 2004" (więcej na ten temat)


Szszegółowe informacje o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021

Zapewniamy naukę na wysokim poziomie, dzięki doświadczonej i wykształconej kadrze nauczycielskiej oraz dobrze wyposażonym pracowniom, m.in. pracowni komputerowej, komputerowej pracowni języków obcych i multimedialnej pracowni języka angielskiego. Cała szkoła pracuje w lokalnej sieci komputerowej ze światłowodowym łączem internetowym OSE 100 Mb/s.
Od roku szkolnego 2018/19 nowe pomoce naukowe otrzymały pracownie fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna i matematyczna. Całkiem nowy sprzęt uzyskała pracownia informatyczna. Dysponujemy także dodatkowym, nowym sprzętem sportowym.
Mamy dobrze zaopatrzoną bibliotekę wraz z czytelnią oraz Internetowym Centrum Multimedialno-Informacyjnym. Języki obce nauczane w naszej szkole to: angielski, niemiecki i rosyjski.
Naszym uczniom oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień.

Wszyscy uczniowie klas programowo najwyższych uzyskują ukończenie szkoły i wszyscy - jako absolwenci - przystępują do egzaminu maturalnego.

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego za lata 2005-2019 wynosi 99%.


Charakterystyka proponowanych klas:

A. KLASA POLITECHNICZNO-BIZNESOWA

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, lubiących eksperymentować, kreatywnych, planujących w przyszłości studia politechniczne (architektura, budownictwo, elektronika, elektromechanika, informatyka, automatyka i robotyka, itp.) lub uniwersyteckie (nauki ścisłe) oraz na kierunkach ekonomicznych, takich jak ekonomia, administracja, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, stosunki międzynarodowe, logistyka, ochrona środowiska.
Jeśli wybierzesz tę klasę - będziesz na poziomie rozszerzonym uczyć się przedmiotów: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka lub język angielski.
Stwarzamy także możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wzbogacania wiedzy na zajęciach, wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez uczelnie wyższe.

B. KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

To oferta dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, biologia, farmacja, stomatologia, biotechnologia, kosmetologia, chemia, ochrona środowiska, weterynaria, promocja zdrowia oraz niektórych kierunkach na Akademii Wychowania Fizycznego, jak rehabilitacja i fizjoterapia oraz na Uniwersytecie Rolniczym. Na poziomie rozszerzonym będziesz się uczyć biologii i chemii oraz pozyskasz dodatkowe wiadomości w ramach przedmiotu uzupełniającego fizyka w medycynie. Uczniowie tej klasy biorą udział w akcjach i kampaniach prozdrowotnych, warsztatach tematycznych i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie.

C. KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

Utworzona z myślą o przyszłych studentach kierunków społecznych czyli prawa, socjologii, politologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa, filologii polskiej, historii, europeistyki, administracji, zarządzania i marketingu, logistyka, ochrona środowiska. Klasa jest propozycją dla uczniów o uzdolnieniach w kierunku nauk humanistycznych i społecznych, chcących lepiej zrozumieć problemy współczesnego świata. Realizowany program ma im pomóc w dalszym rozwijaniu zdolności i wyposażyć w taki zasób wiedzy, aby mogli świadomie, podjąć decyzję o kierunku studiów wyższych, a później z powodzeniem kontynuować naukę.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie i język angielski.


Terminarz rekrutacji:

Oczekujemy na podanie nowego terminarza postępowania rekrutacyjnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Kryteria i zasady rekrutacji:

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 punktów.
Rekrutacja kandydatów do Liceum odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

1. Egzamin ósmoklasisty - maksymalnie 100 pkt.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego
2) matematyki,
3) języka obcego nowożytnego
przeliczane są na punkty według zasady, iż z języka polskiego i matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli jeden procent odpowiada 0,35 punktu oraz z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów, czyli jeden procent odpowiada 0,3 punktu.

2. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 72 pkt. - z następujących przedmiotów:
KLASA POLITECHNICZNO-BIZNESOWA
- język polski
- matematyka
- fizyka lub geografia
- informatyka lub język angielski
KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
- język polski
- fizyka lub matematyka
- biologia
- chemia
KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA
- język polski
- historia
- język angielski
- wiedza o społeczeństwie

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stosuje się następujące przeliczenie:

celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17
dobry - 14
dostateczny - 8
dopuszczający - 2

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

4. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 18 pkt.

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Podstawa prawna:
Informacje na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w dziale Rekrutacja do szkół, a w szczególności Zarządzenie nr 3/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020.


Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w sekretariacie szkoły:
* wniosek o przyjęcie do szkoły
* 2 fotografie
* zaświadczenia o osiągnięciach olimpijskich, konkursowych i sportowych
oraz po ukończeniu szkoły podstawowej:
* świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
* zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
* karta zdrowia i szczepień

Uwaga! Powyższe informacje dotyczące terminarza, formy i sposobu przeprowadzenia rekrutacji zgodne są z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi (w/w podstawa prawna). Z powodu epidemii koronawirusa postanowienia te mogą ulec zmianie. Prosimy więc o regularne sprawdzanie naszej strony internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, osobiście lub telefonicznie - nr telefonu (41) 352-13-01


Admin dnia 07.01.2020 Drukuj
Imieniny obchodzą
Ferdynand, Karol, Feliks, Jan, Gryzelda
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2020 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.114s
Content