Nawigacja
e-dziennik Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
LO 3-letnie
3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 oraz regulamin i terminarz rekrutacjiPatronka naszej szkoły - Maria Curie-SkłodowskaWysoką jakość pracy naszej szkoły potwierdzają następujące certyfikaty:
Przyznany przez portal Perspektywy w oparciu o wyniki z egzaminów maturalnych.
Certyfikat potwierdza bardzo dobrą jakość i efektywność pracy szkoły w kontekście egzaminu maturalnego.
To sukces z którego możemy być i jesteśmy dumni.

Przyznany w oparciu o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych i Edukacyjną Wartość Dodaną (opracowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych)
oraz zabezpieczenie właściwego poziomu edukacyjnego, wychowawczego i bezpieczeństwa uczniów
Przyznawany przez Instytut Badania Marki instytucjom publicznym o najwyższej reputacji rynkowej i niepodważalnym zaufaniu społecznym
Przyznany za zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia
oraz higienicznych i przyjaznych warunków pracy
Certyfikat uzyskany za udział w programie "Solidarna Szkoła", w którym ponad 100 szkół z całej Polski
realizowało różnorodne działania nawiązujące do ideałów Solidarności
(więcej na ten temat)


Certyfikat uzyskany za zwycięstwo w VIII Radiowym Konkursie Szkół Średnich "SUPERSZKOŁA 2004" (więcej na ten temat)


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Zapewniamy naukę na wysokim poziomie, dzięki doświadczonej i wykształconej kadrze nauczycielskiej oraz dobrze wyposażonym pracowniom, m.in. pracowni komputerowej, komputerowej pracowni języków obcych i multimedialnej pracowni języka angielskiego. Cała szkoła pracuje w lokalnej sieci komputerowej z łączem internetowym VDSL 40Mb/s, które w najbliższym czasie zostanie wymienione na światłowód.
Od roku szkolnego 2018/19 wyposażenie naszej szkoły uległo znaczącej poprawie. Nowe pomoce naukowe otrzymały pracownie fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna i matematyczna. Całkiem nowy sprzęt uzyskała pracownia informatyczna. Dysponujemy także dodatkowym, nowym sprzętem sportowym.
Mamy dobrze zaopatrzoną bibliotekę wraz z czytelnią oraz Internetowym Centrum Multimedialno-Informacyjnym. Języki obce nauczane w naszej szkole to: angielski, niemiecki i rosyjski.
Naszym uczniom oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień.

Wszyscy uczniowie klas programowo najwyższych uzyskują ukończenie szkoły i wszyscy - jako absolwenci - przystępują do egzaminu maturalnego.

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego za lata 2005-2018 wynosi 99,72%.


Charakterystyka proponowanych klas:

A. KLASA POLITECHNICZNA

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, lubiących eksperymentować, kreatywnych, planujących w przyszłości studia politechniczne (architektura, budownictwo, elektronika, elektromechanika, informatyka, automatyka i robotyka, itp.) lub uniwersyteckie (nauki ścisłe). Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym): matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski.
Młodzież ma także możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wzbogacania wiedzy na zajęciach, wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez uczelnie wyższe.

B. KLASA MEDYCZNA

To oferta dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, biologia, farmacja, stomatologia, biotechnologia, kosmetologia, chemia, ochrona środowiska, weterynaria, promocja zdrowia oraz niektórych kierunkach na Akademii Wychowania Fizycznego, jak rehabilitacja i fizjoterapia oraz na Uniwersytecie Rolniczym. Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym): biologia, chemia. W klasie tej uczeń ma możliwość pozyskania dodatkowych wiadomości na przedmiotach uzupełniających: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie i edukacja ekologiczna. Uczniowie biorą udział w akcjach i kampaniach prozdrowotnych, warsztatach tematycznych i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie.

C. KLASA HUMANISTYCZNA

Utworzona z myślą o przyszłych studentach kierunków społecznych czyli prawa, socjologii, politologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa, filologii polskiej, historii, europeistyki, administracji.
Profil ten jest propozycją dla uczniów o uzdolnieniach w kierunku nauk humanistycznych i społecznych, chcących lepiej zrozumieć problemy współczesnego świata. Realizowany program ma im pomóc w dalszym rozwijaniu zdolności i wyposażyć w taki zasób wiedzy, aby mogli świadomie, podjąć decyzję o kierunku studiów wyższych, a później z powodzeniem kontynuować naukę.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, historia oraz do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub język angielski. Jako przedmiot uzupełniający proponujemy przyrodę, a przedmiotem dodatkowym jest edukacja prawna.

D. KLASA BIZNESOWA

Program tego profilu przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych, takich jak ekonomia, administracja, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, stosunki międzynarodowe, logistyka, ochrona środowiska.
Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym): matematyka, geografia oraz do wyboru: informatyka lub biologia lub chemia. Przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo, a przedmiot dodatkowy to język angielski w biznesie. Na zajęciach z przedsiębiorczości uczniowie zapoznają się z problemami gospodarczymi i poznają ich mechanizmy.

E. KLASA SPOŁECZNA

Ta klasa zapewne zadowoli przyszłych studentów kierunków społecznych czyli prawa, psychologii, socjologii, politologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa, filologii polskiej, historii, europeistyki, administracji. Profil ten jest propozycją dla uczniów o uzdolnieniach w kierunku nauk humanistycznych i społecznych.
Na poziomie rozszerzonym realizowane są: język polski, język angielski oraz do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo lub przyroda. Przedmioty dodatkowe: podstawy psychologii i podstawy zarządzania.


Terminarz i zasady rekrutacji.

13 maja - 25 czerwca 2019
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
19-25 czerwca 2019
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
do 28 czerwca 2019
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
16 lipca 2019
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 16 do 24 lipca 2019
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
25 lipca 2019
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
26 lipca - 30 sierpnia 2019
Postępowanie uzupełniające.

Kryteria i zasady rekrutacji:

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 punktów.
Rekrutacja kandydatów do Liceum odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

1. Egzamin gimnazjalny - maksymalnie 100 pkt.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego
2) historii i wiedzy o społeczeństwie
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

2. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej - maksymalnie 72 pkt. - z następujących przedmiotów:
KLASA POLITECHNICZNA
- język polski
- matematyka
- fizyka
- informatyka lub język angielski
KLASA MEDYCZNA
- język polski
- matematyka
- biologia
- chemia
KLASA HUMANISTYCZNA
- język polski
- matematyka
- historia
- wiedza o społeczeństwie lub język angielski
KLASA BIZNESOWA
- język polski
- matematyka
- geografia
- informatyka lub chemia lub biologia
KLASA SPOŁECZNA
- język polski
- matematyka
- język angielski
- geografia lub historia lub wos

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się następujące przeliczenie:

celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17
dobry - 14
dostateczny - 8
dopuszczający - 2

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.

4. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 18 pkt.

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Podstawa prawna:
Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
Informacje na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w dziale Rekrutacja do szkół, a w szczególności Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019.


Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w sekretariacie szkoły:
* wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny w sekretariacie lub tutaj)
* 2 fotografie
* zaświadczenia o osiągnięciach olimpijskich, konkursowych i sportowych
oraz po ukończeniu gimnazjum:
* świadectwo ukończenia gimnazjum
* zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
* karta zdrowia i szczepień


Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, osobiście lub telefonicznie - nr telefonu (41) 352-13-01


Admin dnia 07.01.2019 Drukuj
Imieniny obchodzą
January, Konstancja, Teodor, Leopold
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2020 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.118s
Content