Nawigacja
e-dziennik Klauzula informacyjna Sprawozdanie finansowe Szukaj Sukcesy Historia Patronka Dyrektorzy Kadra Samorząd Uczniowie Absolwenci - album Absolwenci - lista Księga gości
Nowiny archiwalne Sukcesy archiwalne Biblioteka Hades Comenius Erasmus+ Pobierz Linki Nowiny Galeria Kontakt Archiwum www Notka licencyjna
English Deutsch Français Italiano Suomi Türk
2020-05-28: Komunikat w sprawie organizacji egzaminów maturalnych
Ważne
Informacje
dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w 2020 r.
przeznaczone dla zdających


1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.5. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.7. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w specjalnie zorganizowanym pomieszczeniu, a gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne w strefie na zewnątrz szkoły.

1.8. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pod warunkiem zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.

2.5. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

2.6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi częściami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.(egzamin z informatyki).

2.7. [*] [!] W przypadku egzaminu , na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z pomocy dydaktycznej dopuszczonej do wykorzystania podczas egzaminu np. ze słowników, lup, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zdający zobowiązany jest zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z danej pomocy dydaktycznej.

3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

3.1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

3.2. Na egzamin w danej sali egzaminacyjnej należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie zgodnie z harmonogramem, który zostanie podany na 2 lub 3 dni przed egzaminem (pod salę nie należy przychodzić za wcześnie).

3.3. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

3.4. [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas
zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

3.5. W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym
będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprawdzenie to powinno odbyć się w rękawiczkach.

3.6. Należy unikać spotkań w grupach np. przy wejściu do szkoły,korytarzach szkolnych , drzwiach wejściowych do sal egzaminacyjnych. Wrażeniami po egzaminie proszę dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

Admin dnia 28.05.2020 Drukuj
Imieniny obchodzą
Franciszka, Dominik, Katarzyna, Brunon
Szkoła w mediach
Z naszej galerii...
©2003-2021 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej | Serwis prowadzi Andrzej Kocerba

Wygenerowano w 0.102s
Content