Rekrutacja
Dodane przez Admin dnia 07.01.2020 07:58:00
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


Informacje promocyjne 2020

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji

Dominik - absolwent 2020

Oferta edukacyjna 2020/21


- - - 19 sierpnia do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - - -

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Treść rozszerzona
W dalszej części artykułu znajdziesz szczegółowy terminarz poszczególnych etapów rekrutacji, warunki, wymagane dokumenty oraz sposób ich przekazywania.
4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 oraz regulamin i terminarz rekrutacji

KLASA POLITECHNICZNO-BIZNESOWA

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka lub język angielski.

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia oraz przedmiot uzupełniający fizyka w medycynie.

KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie i język angielski.
W dalszej części artykułu znajdziesz szczegółowe informacje o naszej ofercie, terminarz i kryteria rekrutacji oraz informacje o wymaganych dokumentach i sposobie ich składania


Patronka naszej szkoły - Maria Curie-SkłodowskaWysoką jakość pracy naszej szkoły potwierdzają następujące certyfikaty:


Przyznane przez portal Perspektywy w oparciu o wyniki z egzaminów maturalnych.
Certyfikat potwierdza bardzo dobrą jakość i efektywność pracy szkoły w kontekście egzaminu maturalnego.
To sukces z którego możemy być i jesteśmy dumni.

Przyznany w oparciu o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych i Edukacyjną Wartość Dodaną (opracowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych)
oraz zabezpieczenie właściwego poziomu edukacyjnego, wychowawczego i bezpieczeństwa uczniów
Przyznawany przez Instytut Badania Marki instytucjom publicznym o najwyższej reputacji rynkowej i niepodważalnym zaufaniu społecznym
Przyznany za zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia
oraz higienicznych i przyjaznych warunków pracy
Certyfikat uzyskany za udział w programie "Solidarna Szkoła", w którym ponad 100 szkół z całej Polski
realizowało różnorodne działania nawiązujące do ideałów Solidarności
(więcej na ten temat)


Certyfikat uzyskany za zwycięstwo w VIII Radiowym Konkursie Szkół Średnich "SUPERSZKOŁA 2004" (więcej na ten temat)


Szszegółowe informacje o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021

Zapewniamy naukę na wysokim poziomie, dzięki doświadczonej i wykształconej kadrze nauczycielskiej oraz dobrze wyposażonym pracowniom, m.in. pracowni komputerowej, komputerowej pracowni języków obcych i multimedialnej pracowni języka angielskiego. Cała szkoła pracuje w lokalnej sieci komputerowej ze światłowodowym łączem internetowym OSE 100 Mb/s.
Od roku szkolnego 2018/19 nowe pomoce naukowe otrzymały pracownie fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna i matematyczna. Całkiem nowy sprzęt uzyskała pracownia informatyczna. Dysponujemy także dodatkowym, nowym sprzętem sportowym.
Mamy dobrze zaopatrzoną bibliotekę wraz z czytelnią oraz Internetowym Centrum Multimedialno-Informacyjnym. Języki obce nauczane w naszej szkole to: angielski, niemiecki i rosyjski.
Naszym uczniom oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień.

Wszyscy uczniowie klas programowo najwyższych uzyskują ukończenie szkoły i wszyscy - jako absolwenci - przystępują do egzaminu maturalnego.

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego za lata 2005-2019 wynosi 99%.


Charakterystyka proponowanych klas:

A. KLASA POLITECHNICZNO-BIZNESOWA

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, lubiących eksperymentować, kreatywnych, planujących w przyszłości studia politechniczne (architektura, budownictwo, elektronika, elektromechanika, informatyka, automatyka i robotyka, itp.) lub uniwersyteckie (nauki ścisłe) oraz na kierunkach ekonomicznych, takich jak ekonomia, administracja, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, stosunki międzynarodowe, logistyka, ochrona środowiska.
Jeśli wybierzesz tę klasę - będziesz na poziomie rozszerzonym uczyć się przedmiotów: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka lub język angielski.
Stwarzamy także możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wzbogacania wiedzy na zajęciach, wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez uczelnie wyższe.

B. KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

To oferta dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, biologia, farmacja, stomatologia, biotechnologia, kosmetologia, chemia, ochrona środowiska, weterynaria, promocja zdrowia oraz niektórych kierunkach na Akademii Wychowania Fizycznego, jak rehabilitacja i fizjoterapia oraz na Uniwersytecie Rolniczym. Na poziomie rozszerzonym będziesz się uczyć biologii i chemii oraz pozyskasz dodatkowe wiadomości w ramach przedmiotu uzupełniającego fizyka w medycynie. Uczniowie tej klasy biorą udział w akcjach i kampaniach prozdrowotnych, warsztatach tematycznych i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie.

C. KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

Utworzona z myślą o przyszłych studentach kierunków społecznych czyli prawa, socjologii, politologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa, filologii polskiej, historii, europeistyki, administracji, zarządzania i marketingu, logistyka, ochrona środowiska. Klasa jest propozycją dla uczniów o uzdolnieniach w kierunku nauk humanistycznych i społecznych, chcących lepiej zrozumieć problemy współczesnego świata. Realizowany program ma im pomóc w dalszym rozwijaniu zdolności i wyposażyć w taki zasób wiedzy, aby mogli świadomie, podjąć decyzję o kierunku studiów wyższych, a później z powodzeniem kontynuować naukę.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie i język angielski.


Terminarz rekrutacji:

15 czerwca - 10 lipca godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

26 czerwca - 10 lipca godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca - 4 sierpnia godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 sierpnia - 18 sierpnia godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej)

19 sierpnia do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sposób składania wniosków o przyjęcie do szkoły

Krok 1.
Należy pobrać i wydrukować formularz wniosku o przyjęcie na rok szkolny 2020/21.

Krok 2.
Wydrukowany formularz należy poprawnie i czytelnie wypełnić i podpisać w 3 miejscach przez rodzica/opiekuna - dwukrotnie na wniosku i na oświadczeniu RODO.

Krok 3.
OSOBIŚCIE: Wniosek i oświadczenie RODO oraz ewentualne pozostałe dokumenty należy złożyć osobiście zachowując typowe środki bezpieczeństwa.

ELEKTRONICZNIE: Skan lub wyraźne zdjęcie obu stron (wniosek i oświadczenie RODO) należy przesłać mailem na adres rekrutacja.lokw@gmail.com a następnie potwierdzić telefonicznie fakt złożenia dokumentu, dzwoniąc pod numer 41 352-13-01.


Uwaga! Drogą elektroniczną można składać tylko wniosek o przyjęcie do szkoły (z oświadczeniem RODO). Pozostałe dokumenty (świadectwo, zaświadczenie i inne) wymagane są w postaci tradycyjnej (papierowej).Kryteria i zasady rekrutacji:

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 punktów.
Rekrutacja kandydatów do Liceum odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

1. Egzamin ósmoklasisty - maksymalnie 100 pkt.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego
2) matematyki,
3) języka obcego nowożytnego
przeliczane są na punkty według zasady, iż z języka polskiego i matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli jeden procent odpowiada 0,35 punktu oraz z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów, czyli jeden procent odpowiada 0,3 punktu.

2. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 72 pkt. - z następujących przedmiotów:

KLASA POLITECHNICZNO-BIZNESOWA
- język polski
- matematyka
- fizyka lub geografia
- informatyka lub język angielski

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
- język polski
- matematyka
- biologia
- chemia lub fizyka

KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA
- język polski
- matematyka
- historia lub wiedza o społeczeństwie
- język angielski

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stosuje się następujące przeliczenie:

celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17
dobry - 14
dostateczny - 8
dopuszczający - 2

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

4. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 18 pkt.

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Podstawa prawna:
Informacje na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w dziale Rekrutacja do szkół.


Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w sekretariacie szkoły:
* wniosek o przyjęcie do szkoły
* 2 fotografie
* zaświadczenia o osiągnięciach olimpijskich, konkursowych i sportowych
oraz po ukończeniu szkoły podstawowej:
* świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
* zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
* karta zdrowia i szczepień


Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, osobiście lub telefonicznie - nr telefonu (41) 352-13-01