2020-10-16: Zarządzenie w sprawie nauczania hybrydowego
Dodane przez Admin dnia 19.10.2020 07:41:00
Kazimierza Wielka 16.10.2020r.

Zarządzenie nr 17/2020
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
w sprawie czasowego przejścia szkoły na nauczanie hybrydowe.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa dotyczącego przeciwdziałania i zwalczania coronawirusa oraz ogłoszeniem w powiecie kazimierskim żółtej strefy, wprowadzam w szkole od 17 października 2020r. nauczanie hybrydowe.
Treść rozszerzona
Kazimierza Wielka 16.10.2020r.

Zarządzenie nr 17/2020
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
w sprawie czasowego przejścia szkoły na nauczanie hybrydowe.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa dotyczącego przeciwdziałania i zwalczania coronawirusa oraz ogłoszeniem w powiecie kazimierskim żółtej strefy, wprowadzam w szkole od 17 października 2020r. nauczanie hybrydowe.
Od 17 października do 30 października 2020r. wszystkie klasy drugie przejdą na zdalną formę nauczania.
Klasy pierwsze i trzecie będą nauczane w dotychczasowej formie stacjonarnej.
Po dwóch tygodniach nastąpi zmiana - klasy pierwsze i trzecie przejdą na nauczanie zdalne, a klasy drugie na nauczanie stacjonarne w szkole.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć.
Nauczyciele zajęcia w formie zdalnej będą prowadzili ze szkoły.
Po powrocie uczniów ze zdalnego nauczania nauczyciele będą mieć obowiązek dodatkowego wyjaśnienia i usystematyzowania niezrozumiałych treści programowych.
Na czas nauczania hybrydowego odstępuje się od zasady przeprowadzania w tygodniu nie więcej niż trzech sprawdzianów z większej części materiału.
W przypadku koniecznym, sprawdzianów może być więcej, ale ich ilość nie może przekroczyć pięciu w tygodniu.

Zwracam się do wszystkich uczniów aby:
- pamiętać o swoim bezpieczeństwie i bezpieczeństwie innych zarówno w szkole, jak i w domu;
- przestrzegać dyscypliny sanitarnej opisanej w Wewnętrznym regulaminie funkcjonowania szkoły od 1 września zwracając szczególną uwagę na zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (w szkole - na korytarzach, w łazienkach, szatni, w sekretariacie szkoły) oraz w przestrzeni otwartej poza budynkiem szkoły zgodnie z obowiązującymi zaleceniami;
- korzystać posiłków i napojów przyniesionych z domu;
- nie opuszczać ternu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych;
- gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, wychodzić podczas długiej przerwy z budynku szkoły na teren szkolny.

W dzienniku elektronicznym będą umieszczane komunikaty dotyczące funkcjonowania szkoły. Proszę o systematyczne odczytywanie przekazywanych tą droga informacji.

Dyrektor Liceum
Włodzimierz Kruszyński